ಹಳೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ, ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ ಶುಭಾರಂಭ

ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಡುಚಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2019ರ  ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗೋಡೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.. ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.  ಹಳೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬುವ ಸಮಯವಿದು. ಹಳೆಕನಸುಗಳು ಎಂದರೆ...

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಂದೇಶ

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಟೀಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಂದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ನಡುವೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ, ಯಾವಾಗ...

ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ!

ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ! ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕೇರಳಿಗರು, ತಮಿಳರು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ...

Modern everyday fashion, a stinkpiece

It's 2018, and life is comfortable. With the click of an app, payments, accommodation, food, a taxi and even a car can be arranged for....

Subscribe Newsletter

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Our

New Collection